De tocht fan 2015


De tocht fan 2015 hat al west. De start wie op 24-09-2015 om 20:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2015.


Stichting Ramon scoort tegen kanker Bernlef, de Fryske studinteferiening fan Grins Thaeke.com Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11!