De tocht fan 2015


De tocht fan 2015 hat al west. De start wie op 24-09-2015 om 20:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2015.


Recreatieschap Marrekrite Repko Snits foar al jo sportprizen Stichting Ramon scoort tegen kanker Warkumer ierdewurk Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt