De tocht fan 2015


De tocht fan 2015 hat al west. De start wie op 24-09-2015 om 20:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2015.


Aldhaven 4 Foppe Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Repko Snits foar al jo sportprizen In hardstikkene goed doel